Statut i cele

Statut i cele Fundacji:

  1. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej w prawem dozwolonej formie, udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym, niedostosowanym społecznie, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, starszym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu;
  3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących;
  4. Prowadzenie działalności wychowawczej w duchu wartości chrześcijańskich;
  5. Propagowanie idei pomocy bliźnim i wspieranie postaw społecznych temu sprzyjającym;
  6. Promocja i organizacja wolontariatu, w tym wspieranie wolontariatu misyjnego;
  7. Wspomaganie pod względem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek organizacyjnych działających na podstawie ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie;
  8. Przyczynianie się do rozwoju cmentarza parafialnego, zabytków oraz dziedzictwa chrześcijańskiego i narodowego, zwłaszcza na terenie parafii.
TOP