Dorobek naukowy

Publikacje

I. Książki
1. Dio Pastore d’Israele secondo Ezechiele 34 e 1’applicazione messianica nel Vangelo di
Matteo (Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregoriana), Roma 1979, ss. 52.
2. Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23, Warszawa 1995, ss. 209.
3. Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela, Warszawa 1998, ss. 224.
4. Orędzie Księgi Ezechiela, Warszawa 1999, ss. 219.
5. Grzechy małżeńskie w Starym Testamencie, Warszawa 2001, ss. 104.
6. Z rozważań nad Starym i Nowym Przymierzem, Warszawa 2001, ss. 212.
7. Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela, wyd. uzupełnione, Warszawa 2001, ss. 252.
8. „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5), Warszawa 2002, ss. 75.
9. Mówili w imieniu Boga. Zarys problematyki pism prorockich Starego Testamentu (razem z P. Klimkiem), Warszawa 2003, ss. 173.
10. Prorocy okresu niewoli babilońskiej, Warszawa 2004, ss. 21.
11. Brama do nieba, Warszawa 2008, ss. 232.
12. Śladami Jezusa, Warszawa 2009. ss. 264.
13. Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz, Warszawa 2009, ss. 388.

II. Skrypty
14. Wprowadzenie do nauk biblijnych, 1-37; Księga Rodzaju (cz. I), 38-64, Warszawa 1983.
15. Księga Rodzaju (cz. II), 59-81; Dzieje Izraela (od MojŜesza do Salomona), 82-102, Warszawa 1983.
16. Prorocy, 1-52; Egzegeza i teologia wybranych tekstów mesjańskich z Ksiąg Prorockich, 1-35, Warszawa 1984.

III. Tłumaczenia
17. „Dzieje Akwili. Wprowadzenie i tłumaczenie”, STV 22(1984) nr 1, 259-266.
18. „List do Laodycejczyków. Wprowadzenie, tłumaczenie i komentarz”, STV 24(1986) nr 2,
227-229.
19. „List Koryntian do Pawła i Pawła do Koryntian. Wprowadzenie, tłumaczenie i komentarz”, STV 24(1986) nr 2, 231-236.
20. „List do Laodycejczyków”, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2001, 51-54.
21. „Dzieje Pawła. Korespondencja z Koryntianami”, epizod X, przekład, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie, cz. l, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, 447-452.
22. „Święty Akwila, przekład i opracowanie”, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie, cz. 2, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, 1111-1119.
23. „Księga Ezechiela”, w: Prorocy, przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich, red. i wstęp A. Kuśmirek, Warszawa 2008, 1190-1400.
24. „Księga Ozeasza”, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z
języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008.
25. Konsultacje przy poprawianiu tłumaczenia Księgi Ezechiela (wstęp i odnośniki), Towarzystwo Brytyjskie (oddane do druku).

IV. Artykuły naukowe
1. „Obraz pasterza na Starożytnym Wschodzie i w Biblii”, STV 19(1981) nr 1, 5-20.
2. „Bóg Pasterzem Izraela według Ezechiela 34″, WST 1(1983),77-96.
3. „Aplikacja mesjańska starotestamentalnego obrazu Pasterza w Ewangelii św. Mateusza”,
WST 2(1984), 35-47.
4. „Próba interpretacji słowa ‚ot u proroka Izajasza 7,11.14″, STV 23(1984) nr 1, 195-196.
5. „Rola krwi w Starym Testamencie”, STV 23(1985) nr 1, 77-83.
6. „Midrasz i opowiadanie etiologiczne”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 27, z. 1 (53), Wrocław 1985, 127-130.
7. „Potomek rodu Jessego (Iz 11,1-9)”, STV 25(1987) nr 1, 99-106.
8. „Psalm”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 27, z. 2 (54), Wrocław 1986, 110-114.
9. „Apokalipsa”, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 27, z. 3 (55),Wrocław 1987, 141-143.
10. „Przypowieść” (razem z W. Ostrowskim), w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 27, z. 3 (55), Wrocław 1987, 147-149.
11. „Przykłady pasterskie w nauczaniu Jezusa w Ewangelii św. Mateusza”, STV 26(1988) nr 1, 245-249.
12. „Elementy mitologiczne w teofanii na Synaju (Wj 19,1-25) „, w: Dzieci jednego Boga, red.
W. Chrostowski, Warszawa 1991, 85-93.
13. „Niektóre aspekty chrztu w ujęciu biblijnym”, w: Druga Wielka Nowenna 1990-2000. Rok I- Chrzest święty, Kuria Metropolitalna Warszawska 1991, 6-12.
14. „Zapowiedź Eucharystii w Starym Testamencie”, WST 4(1991), 7-13.
15. „Bierzmowanie w ujęciu biblijnym”, CTh 62(1992) fasc. 4, 59-67.
16. „Śp. ks. Czesław Jakubiec (1909-1993) ” i zestawienie publikacji naukowych, RBL 47(1994)
nr 1, 59-62.
17. „Znaczenie pojęcia Reszty wg Ez 9,8″, WST 8(1995), 15-20.
18. „Teologiczne znaczenie plag egipskich”, WST 8(1995), 300-304.
19. „Proroctwo mesjańskie o Emmanuelu – Iz 7,14″, WST 10(1997), 285-292.
20. „Problem odpowiedzialności wg Ez 18,2″, w: Miłość jest z Boga. Studium ofiarowane ks.
prof. dr hab. Janowi Łachowi, Warszawa 1997, 359-366.
21. „Pojęcie grzechu w Księdze Ezechiela”, Bobolanum 9(1998) nr 2, 339-353.
22. „Odwet w Starym Testamencie”, WST 11(1998), 89-94.
23. „Gog z krainy Magog (Ez 38,2)”, STV 36(1998) 2, 19-24.
24. „Sens pracy w świetle Starego Testamentu”, WAW 1998, nr 7 (921) 467-479.
25. „Sens pracy w świetle Starego Testamentu”, Bobolanum 10(1999) nr 1, 69-87.
26. „Eliasz jako gorliwy prorok Boga zazdrosnego”, w: „Mów Panie, bo słucha sługa Twój”,
zebrał i opracował W. Chrostowski. Księga Pamiątkowa dla ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza SDB w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1999, 188-197.
27. „Synem moim pierworodnym jest Izrael (Wj 4,22)”, w: „Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem” (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu, red. F. Mickiewicz i J. Warzecha, Warszawa 1999, 61-69.
28. „Synteza teologiczna Ps 102″, WAW 2000, nr 1(939), 89-92.
29. „Skuteczność słowa Jahwe według Iz 55, 10-11″, Bobolanum 11(2000) nr 1, 199-206.
30. „Znaczenie przepowiedni prorockich”, Bobolanum 11(2000) nr 2, 447-457.
31. „Motyw wiary i ufności u proroka Izajasza (Iz 7, 9b)”, RTWP 1(2001), 27-35.
32. „Rozumienie śmierci w Starym Testamencie”, w: Studia Aloisiana. Rocenka Teologickej
fakulty Trnawskiej Univerzity, Bratislava 2003, 257-262.
33. „Związek nowej Świątyni z odnowionym Przymierzem wg Ez 47,1-12″, WST 16(2003),
243-248.
34. „Obietnice zjednoczenia Królestwa Północnego i Południowego”, w: Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, red. J. Lewandowski, Ząbki 2004, 20-26.
35. „Biblia i pieniądze”, RTWP 3(2004), 191-200.
36. „Rola Pisma Świętego w nauczaniu pasterskim Arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski, wpierwszych dwóch miesiącach posługi”, w: Trwać pod spojrzeniem Pana, red. A.F.
Dziuba (Księga Pamiątkowa UKSW dla Księdza Prymasa), Warszawa 2004, 245-253.
37. „Nawróćcie się, a żyć będziecie” (Ez 18,32), w: Studia Diecezji Radomskiej, t. 7, Księga
Pamiątkowa dla Ks. Bpa Adama Odzimka na 20. rocznicę święceń biskupich, red. K. Badeński, J. Kucharski, J. Niemirski, Radom 2005, 181-186.
38. „Interpretacja edyktu Cyrusa”, WST 19(2006), Księga Pamiątkowa dla J. E. Ks. Kard. Prymasa J. Glempa, Warszawa 2006, 153-160.
39. „Znaczenie teologiczne tronu Bożego wg Ez 1, 22-26″, w: Ekumenizm. Teologia. Kultura,
red. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, Księga Pamiątkowa dla ks. prof. W. Hanca z okazji
65. rocznicy urodzin, Włocławek 2006, 232-239.
40. „Znaki świętości Jerozolimy”, w: „Pan moją mocą i pieśnią” (Ps 118,14), PAT WT, Studia,
tom 15, prace dedykowane Ks. Prof. T. Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin, Kraków 2006,
219-229.
41. „Midrasz”, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda i S. Tymecka-
Markowska, Kraków 2006, 412-413.
42. „Opowiadanie etiologiczne”, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda i S. Tymecka-Markowska, Kraków 2006, 499.
43. „Aktualność orędzia Księgi Ezechiela” (wykład inauguracyjny w Wyższym seminarium
Duchownym w Łowiczu 14.10.2006), Studia Loviciensia 8(2006), 261-273.
44. „Znaczenie Świątyni Jerozolimskiej”, w: Confitemini Domino, quoniam bonus. Księga Pamiątkowa dedykowana śp. Ks. prof. A. Durakowi SDB (1949-2005), red. J. Nowak, Warszawa 2007, 47-73.
45. „Biblijne podstawy Encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est”, w: Deus Caritas est.
Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI, Warszawa, 7
października 2006 r., Warszawa 2007, 13-19; w jęz. ang., 21-27.
46. „Zbawczy charakter sprawiedliwości Bożej według Ez 9,1-11″, WST 20/l(2007), 21-27 (dedykowane
ks. prof. M. Starowieyskiemu w 70 r. urodzin).
47. „Orędzie Księgi Ezechiela”, CTh 77(2007) nr 4,9-20.
48. „Nowe uczelnie uniwersyteckie po przewrocie ustrojowym 1989 roku na przykładzie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, w: Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej Aleksandra Gieysztora, Rok II, nr 2(3), Pułtusk 2007, 129-133.
49. „Patriotyzm proroka Nahuma”, w: Patriae commodis serviens… Być ojczyźnie pożytecznym. Księga pamiątkowa dedykowana Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. W. J. Wysocki, Warszawa 2008, 25-31.
50. „Wyrocznie przeciwko Egiptowi wg Ez 29,1-32,32″, w: Sens ludzkiej przygody. Księga
Pamiątkowa dedykowana Ojcu Profesorowi Józefowi Kuliszowi SJ w 65 rocznicę urodzin,
red. W. Cisło i Z. Kubacki SJ, Warszawa 2008, 385-397.
51. „Jak czytać Pismo Święte? „, w: Wiara i kultura. Śmiały eksperyment Pana Boga, red. J.
Kulisz, Kraków 2008, 68-78.
52. „Ezechiel stróżem Izraela – Ez 3,16-21; 33,1-9″, Studia Bobolanum 2009, nr 1, 77-85.
53. „Modyfikacje przepisów małżeńskich w Starym Testamencie”, w: Domine ego servus tuus. Księga Pamiątkowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr Stefana Kośnika, Warszawa 2009, 289-296.
54. „Orędzie Księgi Ezechiela”, w: Novỳ preklad Svätého pisma s komentármi Jeruzalemskej
Biblie Mons. Th Dr. Antona Boteka, pápežkého preláta, člena Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Rimie, Theologická Fakulta. Trnavská Univerzita v Trnave, Bratislava 2009,
137-146.
55. „Nieprzemijająca aktualność orędzia Księgi Ezechiela”, w: W wierności Bogu i Kościołowi. Księga pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski w 80. rocznicę urodzin, Warszawa 2009, 191- 201.
56. „Proklamacja Królestwa Bożego według Księgi Izajasza 25, 6-8″, w: Scripturae Lumen.
Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek, Lublin 2009, 53-59.
57. „Co przedstawia wizja ożywionych kości Ez 37, 1-14? „, w: Zmartwychwstał prawdziwie
(Scripturae Lumen 2), Tarnów 2010, 45-63.
58. „Wyrocznia Przeciw Edomowi i odrodzenie Izraela wg Ez 35-36″, w: tamŜe, 195-203.

V. Publikacje z działalności naukowej
59. „Caritati in iustitia. Słowo Rektora UKSW”, STV 44(2006) nr 1, 15-16.
60. „Joannes Paulus II – in memoriam”. Słowo wstępne Rektora UKSW, Księga Pamiątkowa
Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red.
W. Chrostowski, Warszawa 2006, 13-14.
61. „Ks. Józef Iwanicki – wierny Kościołowi, oddany nauce i edukacji”, w: Ksiądz Józef Iwanicki, kapłan i metodolog filozofii, red. E. Nieznański – R. Tomanek, Warszawa 2007, 9-11.
62. „Słowo Rektora”, Studia Prymasowskie 2007, nr 1, 7-8, 17-18, 308.
63. „Powitanie uczestników sympozjum”, w: Autorytet Pisma Świętego w Kościele, red. W.
Hanc, J. Aptacy, Warszawa 2008, 11-12.
64. „Otwarcie konferencji”, Studia Prymasowskie 2008, nr 11, Warszawa 2009, 15.
65. „Otwarcie konferencji”, Studia Prymasowskie 2009, nr 3, Warszawa 2009, 13.
66. „Przedmowa do książki ks. Dariusza Patera”, w: Społeczna rola dialogu, Warszawa 2009, 3-4.
67. „Słowo Rektora UKSW”, w: El Libro Cientifico Polaco y la colección de Polonica en la
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2009, 11-12.
68. „Słowo Wstępne”, w: Przed Twym Miłosierdziem. Księga Pamiątkowa na 1. ćwierćwiecze
święceń kapłańskich, na 1. półwiecze życia proboszcza Ks. Kanonika Dr Zbigniewa Godlewskiego, red. D. Bartoszewicz i A. Jaczewski, Warszawa 2010, 5-6.

VI. Recenzje
69. Praktyczny Słownik Biblijny, red. Antona Grabner-Haider, przeł. z niem. i opr. T. Mieszkowski i P. Pachciarek, Warszawa 1994, w: Nowe Książki 1994, nr 8, 14-15.
70. A. ŚWIDERKÓWNA, Rozmowy o Biblii”, w: PKat nr 9 z dn. 26 II 1995.
71. S. GĄDECKI, Archeologia Biblijna, w: Słowo – Dziennik Katolicki z dn. 24-25-26 III 1995.
72.M. GOŁĘBIEWSKI, Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40-48), studium literacko-krytyczno-teologiczne, Warszawa 1994, w: AK 87(1995) nr 519/520 z. 2/3, 298-300.
73. E.J. Maciejewska FSK, Kronika pielgrzymki do Ziemi Świętej, Warszawa 1999”, PKat nr 11 z dn. 13.VI.1999.
74. Opinia dla Roczników Teologicznych o artykule ks. prof. dr hab. A.F. Dziuby, Ewangelizacja i prawo według Bartłomieja de Las Casas OP (†1566).
75. Opinia dla KBN o książce K. Bardzkiego, Podręcznik do nauki języka greckiego Nowego
Testamentu, Warszawa 1999 („Vocatio”).
76. Recenzja wydawnicza, Hebrajsko – polski Stary Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, cz. I, Księga Rodzaju („Vocatio”).
77. Przedmowa do książki W.L. Joniaka, Orędzie mędrca Syracha, Warszawa 2000.
78. D.E. GOWAN, Theology of the Prophetic Books, The Death and Resurrection of Israel, Westminster John Knox Press-Louisville, Kentucky 1998, ss. 250”, w: STV 38(2000) nr 2, 225-227.
79. W.H.C. PROPP, Exodus 1-18. A New Translation with Introduction and Commentary, The
Anchor Bible, t.2, New York 1999, ss. 680, w: WST 12(1999), 340-341.
80. Recenzja pracy badawczej ks. dr Antoniego Jana Ołowia.
81. Recenzja książki W. Tylocha Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1994 (KsiąŜka i
Wiedza), ss. 344 (dla wydaw. Książka i Wiedza).
82. Recenzja książki P. Kasiłowskiego SJ, Solidarność w Liście do Hebrajczyków, Warszawa
2002 (seria Bobolanum), ss. 300, WST 14(2001), 264-265.
83. Prezentacja 3 książek Ks. W. Niewęgłowskiego, 8 XIII 2002 r.
84. Recenzent naukowy, D. Bartoszewicz, Instytucje biblijne. Pomoce naukowe 1, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2003, ss. 81.
85. Recenzja książki J. H. Walton, V. H. Mattehews, M. Wr. Chavalas, Komentarz historyczno
– kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Oficyna Wydawnicza
„Vocatio”, dla KBN, 2005.
86. Recenzja badań naukowych ks. dr A. J. Ołowia, 2006.
87. Recenzja badań naukowych ks. dr A. Najdy, 2006.
88. Recenzent naukowy, D. Bartoszewicz, Introdukcja biblijna. Podręczniki 5, Wydawnictwo
Archidiecezji Warszawskie, Warszawa 2007, s. 82.
89. Recenzja wydawnicza książki prof. Romana Krawczyka, Nadzieje mesjańskie w historii
staroŜytnego Izraela, 2008.
90. Recenzja badań naukowych dr. hab. Doroty Kielak, 2008.
91. Recenzja do Ministerstwa projektu badawczego doktoratu u dr. hab. R. Pindela z PAT, 2009.

VII. Komentarze biblijne
1. „Komentarz do czytań biblijnych w obrzędach namaszczenia chorych: nr 267, 273, 278″, w:
Ludzie: chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański i A. Spławski, Warszawa 1981.
2. „Komentarze biblijne na uroczystości, święta i wspomnienia Najświętszej Marii Panny”, w: Z Maryją chcę mówić o każdej porze, red. W. Wojdecki, Warszawa 1986, w części: Liturgia, 77-204.
3. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”, w: Dzień Pański nr 51, z dn.19.XII.1999.
4. „Jestem, który Jestem”, Koło św. Józefa 36 (211) z dn. 11.11.2007, 4.
5. „Przez swoją wytrwałość ocalicie swoje życie”, Koło św. Józefa 37 (212), z dn. 18.11.2007,
6. „Jezus Królem Pokoju dającym ukojenie”, Koło św. Józefa 38 (213), z dn. 25.11.2007, 4.
7. „Czuwajcie”, Koło św. Józefa 39 (214), z dn. 2.12.2007,5.
8. „Modlitwa chrześcijanina”, Koło św. Józefa 40 (215), z dn. 9.12.2007,5.
9. „Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy”, Koło św. Józefa 41 (216), z dn. 16.12.2007,7.
10. „Chrzest Jezus jest naszym chrztem”, Koło św. Józefa 2 (220), z dn. 13.01.2008,7.
11. „Bóg udzielił im swego Ducha”, Koło św. Józefa 7 (225), z dn. 17.02.2008,11.
12. „Przez krzyż zmierzamy do zmartwychwstania”, Koło św. Józefa 8 (226), z dn. 24 II 2008,
13. „Bogactwo, które oddala od Królestwa Bożego”, Koło św. Józefa 9 (227), z dn. 2 III 2008,
14. „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”, Koło św. Józefa 10 (228), z dn. 9 III 2008,
15. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”, Koło św. Józefa 12 (230), z dn. 23 III 2008, 14.
16. „Uwierzyli”, Koło św. Józefa 14 (232), z dn. 6 IV 2008, 9.
17. „Ja jestem Dobrym Pasterzem”, Koło św. Józefa 15 (233), z dn. 13 IV 2008, 5.
18. „Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka”, Koło św. Józefa 19 (237), z dn. 11 V
2008, 8.
19. „Apostołowie są powołani do głoszenia prawdy”, Koło św. Józefa 24 (242), z dn. 15 VI
2008, 9.
20. „Jan będzie mu na imię”, Koło św. Józefa 25 (243), z dn. 22 VI 2008, 9.
21. „Bogactwo, które oddala Królestwa Bożego”, Koło św. Józefa 2 (247)z dn. 6 VII 2008, 3.
22. „Nasze Przemienienie w Chrystusie”, Koło św. Józefa 6 (51), z dn. 3 VIII 2008, 3.
23. „Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję mój Kościół”, Koło św. Józefa 9 (54), z dn. 24 VIII 2008, 3.
24. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”, Koło św. Józefa 41 (259), z dn. 14 XII
2008, 9.
25. „Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny”, Koło św. Józefa 7 (268), z dn. 15 II 2009, 6.

VIII. Artykuły popularnonaukowe
26. „Idea zbawienia w Biblii”, WAW 73(1983), nr 4-5/738-739, 201-205.
27. „Jak czytać Pismo święte?”, w: Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny na rok 1986, Olsztyn 1985, 154-160.
28. „Psalmy jako dzieło literackie”, w: Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny na rok
1987, Olsztyn 1986, 146-153.
29. „U grobu Pana”, PKat nr 16-17 z dn. 19-26 IV 1987.
30. „Jak czytać Pismo święte?”, PKat nr 39 z dn. 25 IX 1988.
31. „Izajasz – prorok wiary”, PKat nr 49 z dn. 3 XII 1989.
32. „Gdzie jesteś? (Rdz 3,9) „, PKat nr 6 z dn. 17-24 III 1991.
33. „Chrzest”, PKat nr 19 z dn. 15-22 IX 1991 i nr 21 z dn. 13-20 X 1991.
34. „Bierzmowanie”, PKat nr 5 z dn. 1-8 III 1992.
35. „Działanie Ducha Bożego w dziejach zbawienia”, PKat nr 6 z dn. 15-22 III 1992 i nr 7 z dn.
29 III -5 IV 1992.
36. „Jest taka Księga”, w: Kalendarz Ucznia, Warszawa 1992, 70-71.
37. „Psalm pokutny Miserere, (1) Uznaję nieprawość swoją”, PKat nr 5 z dn. 28.II.-7.III.1993.
38. „Psalm pokutny Miserere, (2) Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję”, PKat nr 6 z dn. 14-21 III 1993.
39. „Psalm pokutny Miserere, (3) Wrócą do ciebie grzesznicy”, PKat nr 7 z dn. 28 III -4 IV
1993.
40. „Ja jestem dobrym Pasterzem”, Słowo – Dziennik Katolicki, 28 IV 1994.

IX. Homilie
41. „Ja Jestem, który Jestem”, Msza Święta, marzec 1980 nr 3 (404), 52 – 53.
42. „Pojednajmy się z Bogiem”, Msza Święta, marzec 1980 nr 3 (404), 54 – 55.
43. „Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy”, Msza Święta, marzec 1980 nr 3 (404), 56-57.
44. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”, Msza Święta, marzec 1980 nr 3 (404), 58.
45. „Potrzeba, aby Syn Człowieczy był wywyższony”, Msza Święta, wrzesień 1980 nr 9 (411),
198-199.
46. „Bogactwo dla zbudowania braterstwa”, Msza Święta, wrzesień 1980 nr 9 (411), 200-201.
47. „Bogactwo, które oddala od Królestwa Bożego”, Msza Święta, wrzesień 1980 nr 9 (411),
202 – 203.
48. „Przymnóż nam wiary”, Msza Święta, wrzesień 1980 nr 9 (411), 204 – 205
49. „Dziękować Bogu z radością”, Msza Święta, październik 1980 nr 10 (412), 220 – 221.
50. „Modlitwa chrześcijanina”, Msza Święta, październik 1980 nr 10 (412), 222 – 223.
51. „Usprawiedliwienie przez wiarę”, Msza Święta, październik 1980 nr 10 (412), 224 – 255.
52. „Misterium śmierci”, Msza Święta, październik 1980 nr 10 (412), 226 – 227.
53. Homilie, w: W Dzień Pański. Homilie na niedziele i święta. Cykl „C”, Poznań 1984, 161-
162; 164; 166-167; 176-177.
54. „Jezus – Arcykapłanem”, Biblioteka Kaznodziejska nr 2-3, sierpień-wrzesień 1982, 93-95.
55. „Wierzę w żywot wieczny”, Biblioteka Kaznodziejska nr 4, październik 1982, 193-195.
56. „Wierzę w świętych obcowanie”, Biblioteka Kaznodziejska nr 4, październik 1982, 205-207.
57. „W oczekiwaniu zjednoczenia”, Biblioteka Kaznodziejska nr 1, styczeń 1983, 3-6.
58. „Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i grzech”, Biblioteka
Kaznodziejska nr 3-4, marzec-kwiecień 1985, 129-130.
59. „Nie dasz świętemu ulec skażeniu”, Biblioteka Kaznodziejska nr 3-4, marzec-kwiecień 1985, 134-135.
60. „Testament, który stale jest Ŝywy”, Współczesna Ambona 1988, nr 2, 83-84.
61. „Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba”, Współczesna Ambona 1988, nr 3, 43-44.
62. „Zbliża się wasze odkupienie”, Współczesna Ambona 1988, nr 4, 78-80.
63. „Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój”, Współczesna Ambona 1988, nr 2, 96-97.
64. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”, Współczesna Ambona 1989, nr 4, 63-63.
65. „Paradoks Chrystusa”, Współczesna Ambona 1990, nr 1, 27-29.
66. „Jan będzie mu na imię”, Współczesna Ambona 1990, nr 2, 102-103.
67. „Napomnienie i miłość”, Współczesna Ambona 1990, nr 3, 74-75.
68. „Zaproszenie na ucztę niebiańską”, Współczesna Ambona 1990, nr 4, 9-10.
69. „Nowe Przymierze”, Współczesna Ambona 1991, nr 1, 89-90.
70. „Apostołowie są powołani do głoszenia prawdy na tym świecie”, Współczesna Ambona
1991, nr 2, 54-55.
71. „Królestwo moje nie jest z tego świata”, Współczesna Ambona 1991, nr 4, 56-57.
72. „Jestem, który Jestem”, Współczesna Ambona 1992, nr 1, 94-95.
73. „Ujrzał i uwierzył”, Współczesna Ambona 1992, nr 2, 20-22.
74. „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwymi pieniędzmi”, Współczesna Ambona 1992, nr 3, 84-85.
75. „Bóg przywróci nas znowu do życia”, Współczesna Ambona 1992, nr 4, 38-39.
76. „Uniósł się w ich obecności w górę”, Współczesna Ambona 1993n, nr 2, 62-64.
77. „Świątynia jest miejscem świętym”, Współczesna Ambona 1993, nr 4, 19-20.
78. „Chrzest Jezusa jest naszym chrztem”, Współczesna Ambona 1994, nr 1, 13-15.
79. „Ja jestem dobrym Pasterzem”, Współczesna Ambona 1994, nr 2, 17-19.
80. „Eucharystia zapewnia jedność między naturą i łaską”, Współczesna Ambona 1994, nr 3, 17-18.
81. „Abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa”, Współczesna Ambona 1994, nr 4,
49-50.
82. „Zapowiedź czasu łaski i zbawienia”, Współczesna Ambona 1995, nr 1, 26-28.
83. „Krótkie rozważania biblijne (12+11+1)”, Słowo – Dziennik Katolicki, od 22 III do 3 IV
1993, od 17 do 29 V 1993 oraz 29 VI1993.
84. „Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka (J 14,27)”, Współczesna Ambona 1995, nr 2, 50-51.
85. „Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony”, Współczesna
Ambona 1995, nr 3, 75-76.
86. „Emmanuel: Bóg z nami”, Współczesna Ambona 1995, nr 4, 98-99.
87. „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”, w: Świętokrzyskie kazania radiowe 7, Kraków 1995, 119-121.
88. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”, Współczesna Ambona1996, nr 1, 104-105.
89. „Nie dasz świętemu ulec skażeni”, Współczesna Ambona 1996, nr 2, 23-25.
90. „Król pokoju dający ukojeni”, Współczesna Ambona 1996, nr 3, 5-7.
91. „Podaj ludziom i niech jedzą”, Współczesna Ambona 1997, nr 3, 27-28.
92. „Nierozerwalność małżeństwa”, homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w telewizji „Polonia” dnia 5 X 1997.
93. „Duch Święty mówił przez proroków”, Współczesna Ambona 1998, nr 1, 61-64.
94. „Ile kosztuje prawda o Zmartwychwstałym”, Współczesna Ambona 1998, nr 2, 19-21.

X. Publicystyka
95. „Klerycy warszawscy proszą o wsparcie, wywiad na temat Seminarium Duchownego w
Warszawie”, PKat nr 10 (229) z dn. 11 III 1990.
96. „Liceum im. ks. Jerzego Popiełuszki, sprawozdanie z uroczystości w Suchowoli dn.
14.X.1990″, PKat nr 45-46 (334-335) z dn. 11-18 XI 1990.
97. „Nie wyobrażam sobie życia bez Eucharystii”, rozmowa w 25 rocznicę święceń kapłańskich,Gość Niedzielny – PKat nr 22 z dn. 1 VI 1997, 13 i 16.
98. „Plagi egipskie a plagi XX wieku”, rozmowa, Gość Niedzielny – PKat nr 36, z dn. 7 IX 1997, 15.
99. „Przejście przez bramę”, PKat nr 37 z dn.12 XII 1999, 21.
100.”Znaczenie pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, PKat nr 12 z dn. 19 III 2000, 15.
101. „Teologia to odkrywanie tajemnicy”, rozmowa, Niedziela Warszawska, nr 19 (393), I i VI. z dn. 11 V 2003.
102. „Wywiad o ks. St. Tkoczu”, Gość Niedzielny 2003, nr 40.
103. „Z rozważań nad Starym i Nowym Przymierzem”, Skała, 7(20).
104. Wywiad: „Uniwersytet prawie katolicki?” Jasno i Wyraźnie, Pismo młodzieży akademickiej, nr 1 (6) Listopad 2007.

Opracowane na podstawie:  Ad memoriam. Ksiądz rektor prof. dr hab. Ryszard Rumianek 7 XI 1947 – 10 IV 2010, autorstwa ks. Zbigniewa Godlewskiego.

TOP