Regulamin zajęć

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub Młodego Odkrywcy przy Fundacji  im. ks. prof. Ryszarda Rumianka.

  1. W Zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież wcześniej zgłoszone przez rodzica/opiekuna prawnego, który wypełnił Formularz Zgłoszeniowy oraz podpisał Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
  1. Uczestnictwo w zajęciach KMO jest bezpłatne.
  1. Na zajęcia dzieci przyprowadzane są przez rodzica/opiekuna. Możliwe jest samodzielne przychodzenie na zajęcia jeżeli rodzic/opiekun prawny wyraził na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym.
  1. Dzieci odbierane są przez rodzica/ opiekuna do 15 minut po zakończeniu zajęć.
  1. Za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu zajęć odpowiada rodzic/opiekun prawny.
  1. Każde dziecko w czasie zajęć:

– aktywnie w nich uczestniczy
– przestrzega zasad bezpieczeństwa, kultury i ustalonych wspólnie zasad pracy
– słucha i wykonuje polecenia opiekunów prowadzących zajęcia
– troszczy się o innych uczestników i ich bezpieczeństwo
– nie oddala się od grupy bez pozwolenia opiekuna
– zgłasza prowadzącym wszelkie niedyspozycje
– dba o porządek oraz bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń i materiałów

  1. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie uczestników w trakcie zajęć oraz na publikację zdjęć w czasopiśmie Uwierzyć i umieszczanie zdjęć/nagrań na stronach internetowych Fundacji i Portalach, na których Fundacja posiada konta, w tym na You Tube i Facebooku.
  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zobowiązuje się do nieudostępniania danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym żadnym innym osobom i podmiotom.
  1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej fundacji: http://fundacjarumianka.pl oraz w siedzibie Fundacji: ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa. Kontakt: kmo@fundacjarumianka.pl

kmo

TOP